Контакти

с. Лозенец,
ул. Изворна 12

Контактна форма

Събраните лични данни се предоставят на държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи – писмени разпореждания, в които се посочва основанието, имената на лицата, на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни